Marijana Mijatović

socijalna pedagoginja

Marijana se u vidu svog socijalnopedagoškog rada bavi prevencijom, detekcijom, dijagnosticiranjem, ranim intervencijama, procesuiranjem i brigom za djecu, mlade i odrasle osobe s rizikom za poremećaje ili s poremećajima u ponašanju, te njihovim socijalnim okruženjem.

Također tu su planiranje i provedba stručnog rada i podrške (individualne i grupne) te odgojno-savjetodavni rad. Kod korisnika pomaže razviti različite vještine, npr. socijalne i komunikacijske, empatiju, odgovornost za vlastiti profesionalni razvoj, samopromatranje, interpersonalnu komunikaciju, samostalno rješavanje problema i dr.

Koja je uloga Marijane u Centru Misli?


Marijana u Centru Misli održava socijalnopedagoške radionice i predavanja za djecu i roditelje. Svrha rada je unaprijediti psihosocijalno funkcioniranje i kvalitetu života korisnika.